Main Menu
BANGKOK PORTAL


การรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูล

การรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูล กรุณาแจ้ง
- ชื่อ
- ที่อยู่
- สถานที่
- วัน เวลาที่จะให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปดำเนินการ
- หมายเลขโทรศัพท์
คลิ๊ก pom_prap@hotmail.com