Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลบริการ

1. ฝ่ายทะเบียน
     -  การแจ้งเกิด
     -  การแจ้งตาย
     -  การแจ้งย้ายที่อยู่
     -  การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
     -  การคัดสำเนาทะเบียนบ้าน, สูติบัตร, มรณบัตร
     -  การทำบัตรประจำตัวประชาชน

2. ฝ่ายโยธา
     -  การยื่นแบบขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอน
     -  การย้ายและการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
     -  การต่อใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
     -  การขอนุญาตกระทำการในที่สาธารณะ และการอุทิศที่ดิน

3. ฝ่ายรายได้
     -  ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
     -  ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
     -  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
     -  การขออนุญาตและขอต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, ตลาด, สุสาน, และฌาปนสถาน
     -  สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
     -  การขออนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง
     -  รับร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ
     -  การยื่นอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

5. ฝ่ายปกครอง
     -  การสอบสวนและรับรองต่างๆ
     -  ทะเบียนมูลนิธิ สมาคม
    - การทำพินัยกรรม
    - การจดทะเบียนพาณิชย์
     -  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากเหตุเดือดร้อนของประชาชน  และอุบัติภัย

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
     -  ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     -  การขออนุญาตขุดย้าย  หรือตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ

7. ฝ่ายการศึกษา
     -  รับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์

8. ฝ่ายการคลัง
     -  จุดรับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

9. ฝ่ายเทศกิจ
      - จัดระเบียบ รักษาความสงบเรียบร้อย     
     - รักษาที่สาธารณะ ป้องกันไม่ให้รุกล้ำที่สาธารณะ
        -  ควบคุม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
        - พัฒนาชุมชนทั้งทางด้านภายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
       - ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย