Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (#เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ (ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)​
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (ยกเว้น เดือนธันวาคม 2563) ในวันและเวลาราชการ
โปรดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
4.กรณีมอบอำนาจการลงทะเบียนหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับเงินแทนผู้สูงอายุให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ และเอกสารตามข้อ 1 – 3 ของผู้สูงอายุและผู้รับมอบอำนาจ
ยื่นเอกสารที่
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชั้น 3
โทร 02 282 4196 หรือ 02 282 4902 ต่อ 6434-5