Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงวันที่ 31 ต.ค. 63สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 62 โดยกำหนดให้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป และกำหนดให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องยื่นชำระภาษีฯ ภายในเดือน เม.ย. ของแต่ละปี สำหรับปี 63  ซึ่งเป็นการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวเป็นปีแรก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน ส.ค. 63 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านเศรฐกิจซึ่งกรุงเทพมหานครรู้สึกห่วงใยและเห็นใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการดำเนินการในครั้งแรก ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงสับสนและขาดความเข้าใจที่ชัดเจน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดขยายระยะเวลาการชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2563 ออกไปถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 โดยขอให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อชำระภาษีฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน เพื่อกรุงเทพมหานครจะนำเงินดังกล่าวมาพัฒนากรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ

            ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตได้แจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบไปแล้วเมื่อเดือน ก.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยในเอกสารดังกล่าวขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นชำระภาษีภายในเดือน ส.ค. 63  หรือหากเห็นว่าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านใดที่ไม่ได้รับเอกสารแจ้งการประเมินภาษี ขอให้นำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน เพื่อขอรับการประเมินภาษีและชำระภาษีตามกฎหมายสำนักงานเขตที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป

   เพื่อให้การรับชำระภาษีเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน เป็นธรรมแก่ประชาชน และลดความแออัดในการมาติดต่อราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 กรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ออกประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ต่อจากกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/20562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1.ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนส.ค.63 เป็นภายในเดือนต.ค.63 2.ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 จากภายในเดือนส.ค.63 เป็นภายในเดือนต.ค.63 งวดที่ 2 จากภายในเดือน ก.ย. 63 เป็นภายในเดือน พ.ย. 63 งวดที่ 3 จากภายในเดือน ต.ค. 63 เป็นภายในเดือน ธ.ค. 63 3.ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือน ก.ย.63 เป็นภายในเดือน พ.ย .63 และ 4.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากภายในเดือนต.ค.63 เป็นภายในเดือนธ.ค.63 สำหรับการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามข้อ 1 ผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ