Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

มีหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การลดมลพิษ และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินโครงการลดปริมาณขยะ อีกทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดำเนินการโดยจัดเตรียมรถน้ำสำหรับบริการประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง