Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน

มีหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร การรับแจ้งเกิด - ตาย การย้ายเข้า-ย้ายออก สำเนาสูติบัตร การกำหนดบ้านเลขที่ การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ ด้านทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2542 และดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว เช่น การรับจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง