Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา

มีหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่เขตทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคณิกาผล โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ โรงเรียนวัดดิสานุการาม และโรงเรียนสิตาราม ทั้งระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ในด้านวิชาการ บุคลากรครู ธุรการการเงิน บัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ กิจกรรมนักเรียน และความสัมพันธ์กับชุมชน บริหารศูนย์วิชาการเขต ตรวจเยี่ยมและนิเทศน์การศึกษา สำรวจรับแจ้งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ.2523 งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานกีฬานักเรียน งานการสอบวัดผลประมวลผลและทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน งานลูกเสือยุวกาชาด