Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ

มีหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การวางแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนเกี่ยวข้องกับคดี การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เช่น มีหน้าที่ตรวจจับปรับผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ด้านมวลชนสัมพันธ์ เทศกิจจราจร การจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ และมลพิษทางเสียง เป็นต้น