Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลรายละเอียดชุมชน

แขวงวัดโสมนัส ประกอบด้วย
1. ชุมชนจักรพรรดิพงษ์
    ประเภทชุมชน แออัด
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ
    จำนวนหลังคาเรือน 71 หลังคาเรือน
    สถานที่ตั้ง ถ. จักรพรรดิพงษ์ (หลังที่ทำการไปรณีย์หลานหลวง)
    ประธานกรรมการชุมชน  
    เบอร์โทรศัพท์ 
    ก่อตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2536
    พื้นที่ 600 ตร.วา

2. ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน
    ประเภทชุมชน แออัด
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ + กรมการศาสนา
    จำนวนหลังคาเรือน 245 หลังคาเรือน
    สถานที่ตั้ง ถ. พะเนียง (ติดกับวัดสุนทรธรรมทาน)
    ประธานกรรมการชุมชน นายอภิชิต  สุวรรณเครือ
    เบอร์โทรศัพท์ 089-8218651
    ก่อตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2536
    พื้นที่ 1,500 ตร.วา

3. ชุมชนวัดโสมนัส
   ประเภทชุมชน แออัด
   กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมการศาสนา
   จำนวนหลังคาเรือน 178 หลังคาเรือน
   สถานที่ตั้ง ถ. กรุงเกษม (ใกล้วัดโสมนัส)
   ประธานกรรมการชุมชน นายจิตติศักดิ์ พลางกูร
   เบอร์โทรศัพท์ 095-7187584
   ก่อตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2536
   พื้นที่ 1,200 ตร.วา

4. ชุมชนศุภมิตร 1
    ประเภทชุมชน แออัด
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ
    จำนวนหลังคาเรือน 140 หลังคาเรือน
    สถานที่ตั้ง ตรอกตลาดนางเลิ้ง
    ประธานกรรมการชุมชน 
    เบอร์โทรศัพท์ 
    ก่อตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2536
    พื้นที่ 600 ตร.วา

5. ชุมชนศุภมิตร 2
    ประเภทชุมชน แออัด
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ + กรมการศาสนา
    จำนวนหลังคาเรือน 350 หลังคาเรือน
    สถานที่ตั้ง ถ. พะเนียง
    ประธานกรรมการชุมชน 
    เบอร์โทรศัพท์ 
    ก่อตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2536
    พื้นที่ 1,600 ตร.วา

แขวงบ้านบาตร ประกอบด้วย

6. ชุมชนบ้านบาตร
    ประเภทชุมชน แออัด
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ
    จำนวนหลังคาเรือน 150 หลังคาเรือน
    สถานที่ตั้ง ซ.บ้านบาตร
    ประธานกรรมการชุมชน 
    เบอร์โทรศัพท์ 
    ก่อตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2536
     พื้นที่ 800 ตร.วา

7. ชุมชนวัดสระเกศ
    ประเภทชุมชน แออัด
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ+ กรมการศาสนา
    จำนวนหลังคาเรือน 83 หลังคาเรือน
    สถานที่ตั้ง ซ.บรมพบรรพต (ติดกับโรงเรียนวัดสระเกศ)
     ประธานกรรมการชุมชน นายสนั่น  เจริญสิทธิ์
    เบอร์โทรศัพท์ 093-0266154
    ก่อตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2536
    พื้นที่ 600 ตร.วา

8. ชุมชนบ้านดอกไม้
    ประเภทชุมชน แออัด
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชน
    จำนวนหลังคาเรือน 314 หลังคาเรือน
    สถานที่ตั้ง ซ.บ้านดอกไม้
    ประธานกรรมการชุมชน นายนำพล นพวงศ์
    เบอร์โทรศัพท์ 087-7071028
    ก่อตั้งเมื่อ 27 ตุลาคม 2537
    พื้นที่ 1,200 ตร.วา

9. ชุมชนวังแดง
    ประเภทชุมชน เมือง
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชน
    จำนวนหลังคาเรือน 143 หลังคาเรือน
    สถานที่ตั้ง ถ.บริพัตร
    ประธานกรรมการชุมชน นางเกศรินทร์  สิริผดุงชัย
    เบอร์โทรศัพท์ 081-13004584
    ก่อตั้งเมื่อ 27 ตุลาคม 2537
    พื้นที่ 400 ตร.วา

แขวงคลองมหานาค ประกอบด้วย

10. ชุมชนมัสยิดมหานาค
      ประเภทชุมชน แออัด
      กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ + กรมธนารักษ์
      จำนวนหลังคาเรือน 301 หลังคาเรือน
      สถานที่ตั้ง ถ.กรุงเกษม (ติดกับตลาดโบ๊เบ๊)
      ประธานกรรมการชุมชน 
      เบอร์โทรศัพท์ 
      ก่อตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2536
      พื้นที่ 2,000 ตร.วา

11. ชุมชนสิตาราม
       ประเภทชุมชน แออัด
       กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชน
       จำนวนหลังคาเรือน 57 หลังคาเรือน
       สถานที่ตั้ง ถ.ดำรงรักษ์ (ติดกับวัดสิตาราม)
       ประธานกรรมการชุมชน 
       เบอร์โทรศัพท์ 
       ก่อตั้งเมื่อ 27 ตุลาคม 2537
       พื้นที่ 400 ตร.วา

12. ชุมชนดำรงรักษ์
       ประเภทชุมชน เมือง
       กรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชน
       จำนวนหลังคาเรือน 108 หลังคาเรือน
       สถานที่ตั้ง ถ.ดำรงรักษ์
       ประธานกรรมการชุมชน 
       เบอร์โทรศัพท์ 
       ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2542
       พื้นที่ 1,600 ตร.วา

13. ชุมชนวุฒิชัย
      ประเภทชุมชน เมือง
      กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชน
      จำนวนหลังคาเรือน 99 หลังคาเรือน
      สถานที่ตั้ง ถ.หลานหลวง (ตรงข้ามสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
      ประธานกรรมการชุมชน นายกิตติชัย พงศ์เศรษฐบุตร 
      เบอร์โทรศัพท์ 089-8822472
      ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2542
      พื้นที่ 800 ตร.วา

แขวงป้อมปราบ
ประกอบด้วย

14. ชุมชนตรอกมะขาม
      ประเภทชุมชน เมือง
      กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชน
      จำนวนหลังคาเรือน 288 หลังคาเรือน
      สถานที่ตั้ง ถ. สันติภาพ (ใกล้วงเวียน 22)
      ประธานกรรมการชุมชน 
      เบอร์โทรศัพท์ 
      ก่อตั้งเมื่อ 27 ตุลาคม 2537
      พื้นที่ 800 ตร.วา