Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราชการใสสะอาดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย"
ความเป็นมา "          
                        สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ดำเนินการจัดทำ “กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการใสสะอาด”  เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดความโปร่ง ตรวจสอบได้  ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย       หลักนิติธรรม  หลักจริยธรรม  หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546           

กลยุทธ์การพัฒนาระบบราชการใสสะอาด สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
        1)  เพื่อสร้างให้บุคลากรในองค์กรเป็นผู้มีจริยธรรม 
        2)  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่จะไม่กระทำการผิดวินัย ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น 
        3)  เพื่อสร้างบุคลากรของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และประชาชน/ผู้ขอรับบริการ ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันเมื่อพบเห็นการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
        4)   เพื่อสร้างเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน  และสามารถใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประหยัดประมาณของทางราชการได้
          ดังนั้น  สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้จัดทำกิจกรรมการพัฒนาระบบราชการใสสะอาด

การดำเนินการของกิจกรรมการพัฒนาระบบราชการใสสะอาดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  • โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านจริยธรรม เช่น จัดกิจกรรมทางศาสนา  ตามความเชื่อ ความศรัทธาของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนในและนอกพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  • โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานมีมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการกระทำผิดวินัย เพื่อให้ตระหนักเสมอว่าการกระทำใด ที่จะเป็นการผิดวินัยราชการกรุงเทพมหานคร
  • ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับประชาชน หรือผู้ใช้บริการ และผู้มารับทำงานให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพื่อใช้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ส่อไปในทางทุจริตรวมถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
  • ด้านการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักงานเขต    ป้อมปราบศัตรูพ่าย  ให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการอย่างมีความเสมอภาค เป็นธรรมและทั่วถึง  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  • ด้านการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานให้เห็นคุณค่าของพลังงาน เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำประปา  และไฟฟ้า  เป็นต้น
ช่องทางในการรับแจ้ง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
enlightened ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000083/PR/2559%20AUG/CCF08252016.pdf

enlightened แผ่นพับราชการใสสะอาด http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000083/PR/2560%20JUNE/clear60.pdf