Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง

สถานีตำรวจ จำนวน 4 แห่ง
1. สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1
    447 ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 โทร. 0 2226 2144
2. สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
   447 ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 โทร. 0 2226 2148
3. สถานีตำรวจนครบาบสำราญราษฎร์
    200 ถ.บำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 0 2226 2136
4. สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง
   2 ถ.กะออม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 โทร. 0 2281 3002

สถานีตำรวจดับเพลิง จำนวน 2 แห่ง
1. สถานีตำรวจดับเพลิงสวนมะลิ
    78 ถ.ยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100                      
    โทร 0 2223 6999
2. สถานีตำรวจดับเพลิงภูเขาทอง
    51 ถ.บริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 โทร. 0 2223 3620

ไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง
1. ไปรษณีย์หลานหลวง
    134 - 136 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100    
    โทร. 0 2281 3807
2. ไปรษณีย์พลับพลาไชย
    21 - 29 ซ.นาคบำรุง ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
   10100 โทร. 0 2233 6822