Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประวัติความเป็นมา

เดิมอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย หรือสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งอยู่บริเวณถนนหลวงหลังวัดเทพศิรินทราวาส แขวงหรือตำบลป้อมปราบศัตรูพ่าย คำว่า  ป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ชื่อ  ป้อมป้องกันข้าศึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นป้อมปราการ 1 ในจำนวน 7 ป้อม ป้อมนี้ตั้งอยู่ใต้ตลาดนางเลิ้งบ้านญวน ต่อมา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2485 ได้ประกาศกระทรวงนครบาลกำหนดเขตการปกครอง กรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ให้อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย รวมอยู่ในท้องที่จังหวัดพระนคร สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอำเภอในจังหวัดพระนคร ให้อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นอำเภอชั้นใน และยุบอำเภอสามยอดรวมกับอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย  พ.ศ.2460 ให้ยุบอำเภอนางเลิ้ง ถนนหลานหลวง (หน้าโรงแรมราชศุภมิตร) ตำบล วัดโสมนัส ต่อมา พ.ศ.2514 ได้ย้ายอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จากถนนหลานหลวง ไปอยู่เลขที่ 50 ถนนศุภมิตร  แขวงวัดโสมนัส ภาระหน้าที่ของเขตคือ เน้นการให้บริการประชาชน โดยยึดถืออุดมการณ์ที่ว่า เสน่ห์ใบหน้าประชาติดใจ เสน่ห์วาจาประชาหลงใหล ปรับปรุงตรอก ซอย กิจกรรมที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนก็คือ การรักษาความสะอาด การเก็บขยะมูลฝอย การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ การบูรณะคูคลอง ปลูกอาคารรุกล้ำทางสาธารณะ ปัญหาหาบเร่-แผงลอย ซากสิ่งของปรักหักพัง เป็นต้น