Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
เป็นประตูสู่เกาะรัตนโกสินทร์ที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย

พันธกิจ
1.  อนุรักษ์และพัฒนาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขตให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
2.  สนับสนุนและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอาชีพของชุมชนดั้งเดิม 
3.  ปรับปรุงและพัฒนาย่านการค้าให้ได้เณฑ์มาตรฐานและเป็นศูนย์รวมแหล่งค้าปลีก ค้าส่ง 
4.  เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาเมือง