Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง