Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563