Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 44 ซอย