Main Menu
BANGKOK PORTAL


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

แบบคำร้องเรียนเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. กรอกเรื่องร้องเรียนผ่าน Form 
2. Facebook สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ทางจดหมาย)
     50 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม. 10100 โทรศัพท์ 02 281 6117
4. ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น (มาด้วยตนเอง) 
     ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 50 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม. 10100 โทรศัพท์ 02 281 6117
5. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 - กรุงเทพมหานคร