Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของกทม.


ความคืบหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals-SDGs) ของกรุงเทพมหานคร 
  

 

1. รายชื่อผู้ประสานงานหลักของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย


 
download
2. การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
          - เอกสารประกอบการประชุม
          - รายงานการประชุม


 


download
download
3. เว็บไซต์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”


 
Click here