Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

องค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.1

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัด :  5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
น้ำหนัก :  ร้อยละ 10
  


1. ระบบ MIS

2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง