Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ

ตัวชี้วัด :  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ
น้ำหนัก :  ร้อยละ 20
  1. ระดับความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับสถาบันการศึกษา

เป้าหมาย          :  ระดับ  5 
น้ำหนักคะแนน  :  10

     1.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด          (
ดาวน์โหลด)

     1.2  รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษา

     1.3  ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ (นวัตกรรม) 

     1.4  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง


2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง

เป้าหมาย          :  ระดับ  5 
น้ำหนักคะแนน  :  10

     2.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด          (
ดาวน์โหลด)       

     2.2  แนวทางการดำเนินงาน 

     2.3  หนังสือประสานการจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมระดับกลุ่มเขต

     2.4  คำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาสังคมระดับกลุ่มเขต         

     2.5  ประเด็นสำคัญที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคม

     2.6  แผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มเขต

     2.7  แผนงาน/โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำไปสู่การปฏิบัติ     

     2.8  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  

     2.9  สรุปผลการดำเนินงาน