Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)

ตัวชี้วัด :  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
น้ำหนัก :  ร้อยละ 50
  1. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถจัดทำแผน รายงานผลและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วยงาน ผ่านระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ตามเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย          :  ร้อยละ  100  
น้ำหนักคะแนน  :  20

     1.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด                   
(ดาวน์โหลด)

     1.2  ระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)

     1.3  แนวทางการใช้งานระบบฯ

     1.4  แผนปฏิบัติราชการประจำปี และรายงานประเมินผลประจำปีของหน่วยงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์

     1.5  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

     1.6  สรุปผลการดำเนินงาน


2. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการนำข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย          :  ระดับ  5 
น้ำหนักคะแนน  :  15

     2.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด                   
(ดาวน์โหลด)

     2.2  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

     2.3  ผลการสำรวจการใช้ข้อมูล

     2.4  บัญชีแสดงค่ามาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน

     2.5  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

     2.6  สรุปผลการดำเนินงาน


3. ร้อยละความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งและให้บริการได้ในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย          :  ร้อยละ  80
น้ำหนักคะแนน  :  15

    
     3.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด
                    (ดาวน์โหลด)

     3.2  แนวทางการขอใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่หน่วยงานที่ต้องการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร         

     3.3  รายงานความคืบหน้าของการติดตั้งระบบสารสนเทศภายในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครประจำเดือน

     3.4  บัญชีสรุปผลจำนวนระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เสนอขอติดตั้ง โดยสามารถติดตั้งในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครและให้บริการได้

     3.5  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

     3.6  สรุปผลการดำเนินงาน