Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร

1.สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร
1.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2562 จำแนกตามหน่วยงาน
2.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 จำแนกตามเขต
3.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562
4.เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริงของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2561 – 2563
5.เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2545 – 2562
6.งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
7.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามด้านและแผน
8.จำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน
9.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 – 2562
10.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2561 – 2562
11.การจัดเก็บภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2561 – 2562
12.รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2561- 2562
13.โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562
   (เฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการ)