Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติด้านสังคม

1.จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
2.จำนวนประชากร และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562.xlsx
3.จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
4.จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562.xlsx
5.จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562.xlsx
6.จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562.xlsx
7.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
8.จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
9.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2543 - 2562 และประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2566.xlsx
10.จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2543 - 2562 และประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2566.xlsx
11.จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำแนกตามอายุและเขต.xlsx
12.จำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2562.xlsx
13.จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
14.จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
15.จำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
16.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามภาคที่อาศัยก่อนย้าย และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2562.xlsx
17.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น เพศ และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2562.xlsx