Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng
ค้นหา

การดำเนินงานของศูนย์ฯ

                                   
การประชุมศูนย์สารสนเทศการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Information Center)

ครั้งที่ 1/2563
 1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
  (คำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 3/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563)
 2. เอกสารประกอบการประชุม
 3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
 4. รูปภาพการประชุม
 5. BMA Roadmap การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563) (Excel / PDF)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  - แนวทางการดำเนินการ 17 เป้าหมาย
  - 241 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559)
   

สรุปผล Roadmap การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะสั้นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563