Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
    ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ

2. จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
    ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

3. สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
4. ปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 – 2561 จำแนกเป็นรายเดือน
5. เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2561
6. พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (โครงการแก้มลิง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ เดือนกันยายน 2562
7. จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562
8. คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
9. การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2561
10. ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2561
11. ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2561