Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ปริมาณการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
2.จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
3.ข้อมูลสถิติประปาในเขตการประปานครหลวง
4.จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร
5.จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและภาค
6.ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และมือถือ
7.จำนวนครัวเรือนจำแนกตามค่าใช้จ่ายและการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
8.จำนวนครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต
9.จำนวนการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
10.จำนวนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรายใหม่ ในกรุงเทพมหานคร
11.สถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ
12.จำนวนรถจดทะเบียนสะสม
13.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั่วประเทศ
14.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
15.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมส่วนภูมิภาค
16.เปรียบเทียบจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ของกรุงเทพมหานคร
17.จำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
18.ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร
19.จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามท่าเทียบเรือ
20.จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำแนกตามท่าเทียบเรือ
21.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือคลองแสนแสบเฉลี่ยต่อวัน
22.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือโดยสารเรือยนต์ข้ามฟากเฉลี่ยต่อวัน
23.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือโดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ยต่อวัน
24.ปริมาณจราจรบนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2560