Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติด้านสังคม

หมวดประชากร
1.จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2551 - 2561
2.จำนวนประชากรและความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561
3.จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2561 Excel / สถิติเชิงแผนที่ PDF
4.จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 Excel / สถิติเชิงแผนที่ PDF
5.จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561 Excel
   สถิติเชิงแผนที่ PDF
6.จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
7.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2561
8.จำนวนและอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 - 2561
9.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2543 - 2561 และประมาณการของ พ.ศ. 2562 - 2565
10.จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2543 - 2561และประมาณการของ พ.ศ. 2562 - 2565
11.จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต
12.จำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2561
13.จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2561 Excel / สถิติเชิงแผนที่ PDF
14.จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2561 Excel / สถิติเชิงแผนที่ PDF
15.จำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2561 Excel
     สถิติเชิงแผนที่ จำนวนประชากรย้ายเข้า PDF / สถิติเชิงแผนที่ จำนวนประชากรย้ายออก PDF
16.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามภาคที่อาศัยก่อนย้าย และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2561
17.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น เพศ และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2561

หมวดสถิติการศึกษาและนันทนาการ
1.จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ จำแนกตามชั้นปี ระดับการศึกษา และสังกัดปีการศึกษา 2561
2.จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต พ.ศ. 2561
3.จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2561
4.จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
5.จำนวนโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกรายเขต พ.ศ. 2561
6.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

หมวดสวัสดิการทางสังคม
1.จำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำ พ.ศ. 2561 จำแนกตามสถานภาพทำงาน
2.จำนวนและอัตราร้อยละของผู้ว่างงาน พ.ศ. 2561 จำแนกตามอุตสาหกรรมที่เคยทำ
3.อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานคร
4.จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. 2561
5.จำนวนและอัตราร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) พ.ศ. 2561
6.ภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 – 2561
7.จำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2561 จำแนกตามสถานภาพแรงงาน
8.ภาวะการทำงานของประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – 2561
9.จำนวนสตรีที่ทำงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2555 – 2561
10.จำนวนและอัตราร้อยละของสตรีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2555 - 2561