Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
2. จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
3. สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร
4. ปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 จำแนกเป็นรายเดือน
5. เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2562
6. พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (โครงการแก้มลิง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7. จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
8. คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
9. การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 – 2562
10. ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2562
11. ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2562