Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
   ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ

2.จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
   ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

3.สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
4.ปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2562 จำแนกเป็นรายเดือน
5.เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2561
6.พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (โครงการแก้มลิง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ เดือนกันยายน 2562
7.จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562
8.คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562