Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติกรุงเทพมหานคร 2562

1.สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร
1.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2562 จำแนกตามหน่วยงาน
2.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 จำแนกตามเขต
3.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562
4.เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริงของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2561 – 2563
5.เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2545 – 2562
6.งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
7.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามด้านและแผน
8.จำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน
9.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 – 2562
10.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2561 – 2562
11.การจัดเก็บภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2561 – 2562
12.รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2561- 2562
13.โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562
   (เฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการ)2.สถิติด้านสังคม
หมวดประชากร

1.จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
2.จำนวนประชากร และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562.xlsx
3.จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
4.จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562.xlsx
5.จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562.xlsx
6.จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562.xlsx
7.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
8.จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
9.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 - 2562 และประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2566.xlsx
10.จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2547 - 2562 และประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2566.xlsx
11.จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำแนกตามอายุและเขต.xlsx
12.จำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2562.xlsx
13.จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
14.จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
15.จำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
16.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามภาคที่อาศัยก่อนย้าย และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2562.xlsx
17.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น เพศ และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2562.xlsx
18.สถิติทะเบียนครอบครัวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำแนกรายเดือน และรวมปี.xlsx

หมวดสถิติการศึกษาและนันทนาการ
1.จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ จำแนกตามชั้นปี ระดับการศึกษา และสังกัดปีการศึกษา 2562
2.จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต พ.ศ. 2562
3.จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2562
4.จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562
5.จำนวนโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกรายเขต พ.ศ. 2562
6.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562

3.สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. จำนวนการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
2. จำนวนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรายใหม่ ในกรุงเทพมหานคร
3. สถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ
4. จำนวนรถจดทะเบียนสะสม (2562)
5. สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกในกรุงเทพมหานคร
6. อุโมงค์รถยนต์และคนลอดในกรุงเทพมหานคร 
7. ทางยกระดับในกรุงเทพมหานคร                 
8. ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร

4.สถิติด้านเศรษฐกิจ
1.เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) ของกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร
2.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนแยกตามค่าใช้จ่าย
3.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนแยกตามภาค
4.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณการ
5.จำนวนคนจน
6.จำนวนนักท่องเที่ยว (สนามบินดอนเมือง)
7.จำนวนนักท่องเที่ยว (สนามบินสุวรรณภูมิ)
8.ดัชนีราคาผู้บริโภค
9.อัตราเข้าพัก จำนวน และรายได้ผู้เยี่ยมเยือน

5.สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
2. จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
3. สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร
4. ปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 จำแนกเป็นรายเดือน
5. เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2562
6. พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (โครงการแก้มลิง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7. จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
8. คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
9. การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 – 2562
10. ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2562
11. ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2562