Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และงานด้านสถิติ


1.การศึกษาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลอง จำนวน 14 คลอง ของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้
   แสดงเชิงสถิติบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)2. การศึกษาการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครตามตัวชี้วัดที่ 2
    ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 70
    แสดงเชิงสถิติบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)


3. การศึกษาอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
    แสดงเชิงสถิติบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)


4. การศึกษาจุดติดตั้งกล้อง CCTV กับจุดเสี่ยงภัยต่อการก่ออาชญากรรมของกรุงเทพมหานคร
    แสดงเชิงสถิติบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)