Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ตัวชี้วัดเจรจาตกลง สยป. ปี 2563

1. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

     1.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     1.2  มติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     1.3  โครงการและบัญชีจัดสรรงบประมาณ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     1.4  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
           -  หนังสือขอเห็นชอบฯ       
           
-  หนังสือเชิญประชุม 
           - 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
    

     1.5  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
         
  -  ประจำเดือนเมษายน 2563       
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563   
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563     
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563       
            -  ประจำเดือนกันยายน 2563       


2. ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

     2.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     2.2  มติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     2.3  โครงการและบัญชีจัดสรรงบประมาณ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     2.4  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
          
-  แนวทางการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน
           -  หนังสือเชิญประชุม 
           -  
เอกสารประกอบการประชุม วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
           -  หนังสือแจ้งกองยุทธศาสตร์ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต
           -  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประเมินและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
           -  หนังสือแจ้งกองยุทธศาสตร์เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม 2563
           -  
ภาพถ่ายการจัดประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
           -  ภาพถ่ายการจัดประชุมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของสำนักงานเขต

     2.5  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
           
ประจำเดือนเมษายน 2563
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
            -  ประจำเดือนกันยายน 2563


3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ

     3.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     3.2  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
           
-  หนังสือประสานส่วนราชการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
            -  คู่มือการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองกับชุดข้อมูลประกอบ 
            -  
คู่มือการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองในระบบ BMA Monitor App
            -  ภาพถ่ายการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ ระหว่างกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการและกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
            -  ภาพถ่ายการประชุมชี้แจงแนวทางและปฏิทินการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ
            -  ภาพถ่ายการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองและการพัฒนาฐานข้อมูล

     3.3  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
            - 
ประจำเดือนเมษายน 2563
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
            -  ประจำเดือนกันยายน 2563


4. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

     4.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     4.2  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
            - 
 หนังสือประสานส่วนราชการในการพิจารณาคุณภาพแผนฯ
            -  แนวทางการจัดทำและประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

            -  รายงานผลการพิจารณาคุณภาพแผนฯ
            -  หนังสือประสานกองยุทธศาสตร์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงาน
            -  แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ 1 (30 มิ.ย.63)
            -  แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ 2 (31 ส.ค.63)
            -  สรุปผลการดำเนินงาน

     4.3  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
            - 
ประจำเดือนเมษายน 2563
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
            -  ประจำเดือนกันยายน 2563


5. ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลง

     5.1  แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลง  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     5.2  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
            -  
บัญชีสรุปโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่จะใช้ทรัพยากรของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร

             ไตรมาสที่ 2      ไตรมาสที่ 3

            -  รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ทรัพยากรของศูนย์ข้อมูลฯ 
           
-  มติที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร           

            ครั้งที่ 1/2560              ครั้งที่ 3/2560             ครั้งที่ 4/2560              ครั้งที่ 6/2560
            ครั้งที่ 2/2561              ครั้งที่ 3/2561             ครั้งที่ 4/2561              ครั้งที่ 5/2561
            ครั้งที่ 6/2561              ครั้งที่ 7/2561

     5.3  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
           
ประจำเดือนเมษายน 2563
            -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
            -  ประจำเดือนมิถุนายน 2563
            -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
            -  ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
            -  ประจำเดือนกันยายน 2563