Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเวทีระดมความคิดเห็นยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี 64
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 และรับฟังความคิดเห็นพร้อมรับข้อเสนอแนะ โดยมีนายพิชญา นาควัชระ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 สำหรับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 ได้กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาไว้ จำนวน 7 ด้าน 45 เป้าหมาย 227 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.ด้านมหานครปลอดภัย 15 เป้าหมาย 112 ตัวชี้วัด 2.ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 5 เป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด 3.ด้านมหานครสำหรับทุกคน 8 เป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด 4.ด้านมหานครกระชับ 2 เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 5.ด้านมหานครประชาธิปไตย 5 เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด 6.ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 3 เป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด และ 7.ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร 6 เป้าหมาย 35 ตัวชี้วัด 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครนั้น เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญเเละจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนปฎิบัติราชการประจำปี จะเป็นเเผนที่ถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมในเเต่ละปี เป็นการถ่ายทอดผ่านเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสำเร็จผ่านโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ ซึ่งหน่วยราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อนำเสนอร่างเเผนเเละรับฟังความคิดเห็น พร้อมรับข้อเสนอเเนะเพื่อปรับปรุงร่างเเผนให้มีความเหมาะสม คลอบคลุมประเด็นการพัฒนา สอดคล้องกับสถานการณ์เเละสามารถนำไปสู่การปฎิบัติ ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความรู้เเละทำความเข้าใจร่วมกันต่อร่างแผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครตอบสนองต่อการเเก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันเเละอนาคต พร้อมเติมเต็มร่างเเผนดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์เเละเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมากที่สุด