Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng
ค้นหา

ข้อมูลการติดต่อราชการ

 

กรุงเทพมหานครได้พัฒนารูปแบบและเพิ่มพูนศักยภาพในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ


1. สำนักงานเขตพระโขนง
 •  ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
(ควรเข้ารับบริการในวันและเวลาทำการ หรือก่อนปิดทำการครึ่งชัวโมง)


2. การให้บริการงานปกครอง
 •  การรับรองบุคคลและเรื่องราวต่างๆ
 •  การทำพินัยกรรม
 •  งานทะเบียนมูลนิธิ
 •  ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 •  งานทะเบียนพาณิชย์


3. ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
 •  ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการ
 •  แจ้งควมประสงคในการขอรับบริการ
 •  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเบื้องต้น
 •  รับบัตรคิว และรอฟังประกาศเรียกตามลำดับหมายเลข หรือรับคำแนะนำสถานที่ติดต่อส่วนงานทีรับผิดชอบตามเรื่องที่ประสงค์ขอรับบริการ
 •  เข้ารับบริการจากเจ้าหน้าที่
 •  เจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อดำเนินการ
 •  กรณีสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารให้ตามความประสงค์

4. ช่องทางการติดต่อ
 •   โทรศัพท์ : 0 2311 6067 ต่อ 6506 (ในวันและเวลาราชการ)
 •   โทรสาร : 0 2311 1107
 •   E-mail : ball_0123456@hotmail.com
 •   Facebook : ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระโขนง 
 •   เว็บไซต์  http://www.bangkok.go.th/phrakhanong