คลิก : ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คลิก : ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

คู่มือปฏิบัติราชการฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
07/04/2015 ปก ดาวน์โหลด
07/04/2015 เอกสารประกอบ ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๓.๒ กระบวนการย่อยงานทะเบียนชื่อบุคคล ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๓. กระบวนการให้ บริการด้านงานทะเบียนทั่วไป ๓.๑ กระบวนการย่อยงานทะเบียนครอบครัว ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๑๑ กระบวนการย่อยการเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๑๐.๒ การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๑๐.๑ กระบวนการย่อยการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๙ กระบวนการย่อยการแก ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๘ กระบวนการย่อยการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๗ กระบวนการย่อยการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๖ กระบวนการย่อยการแจ้งย้ายที่อยู่ ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๕ กระบวนการย อยการรับแจ้งการตาย ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๔ กระบวนการยอยการรับแจ งการเกิด ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๓ กระบวนการย่อยการแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๒ กระบวนการย่อยการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๑.๑ กระบวนการย่อยการขอกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ดาวน์โหลด
07/04/2015 ส่วนที่ 2 กระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๓.๒ กระบวนการย่อยงานทะเบียนชื่อบุคคล ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๓.๑ กระบวนการย่อยงานทะเบียนครอบครัว ดาวน์โหลด
07/04/2015 ๒.๔ กระบวนการย่อย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2