Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง

ผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง

 

-  ว่าง -

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง
นางสาววรุณลักษม์  พลหาญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง
นายจรัญยุกต์  เขียวสด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางราตรี  เขาหนองบัว

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นางกุลิสรา จันทร์กระพ้อ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายศิริชัย  ต่ายแสง
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางดารณี  อำพันขาว


 

 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นายวสันต์  ดิษฐสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นางพนิตา  ทุมพงษ์

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวสร้อยสุดา  ดาวแจ้ง

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
พันจ่าเอกปรีชา  ละมัยสานนท์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม
นางพิณ  นพกุลสถิตย์

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายวงศ์ศักดิ์  คงอุดหนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563