Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

ผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง

ผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง

 

นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง
นางสาววรุณลักษม์  พลหาญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง
นายจรัญยุกต์  เขียวสด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางราตรี  เขาหนองบัว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายมรกต ดวงสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายศิริชัย  ต่ายแสง
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางดารณี  อำพันขาว


 

 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นายวสันต์  ดิษฐสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวสร้อยสุดา  ดาวแจ้ง

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
พันจ่าเอกปรีชา  ละมัยสานนท์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม
นางพิณ  นพกุลสถิตย์

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายวงศ์ศักดิ์  คงอุดหนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563