Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง

ผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง

 

นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง
นายณรงค์ศักดิ์  ชื่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง


นางสาววรุณลักษม์  พลหาญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง


หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางราตรี  เขาหนองบัว

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นางกุลิสรา จันทร์กระพ้อ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายศิริชัย  ต่ายแสง
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางดารณี  อำพันขาว


 

 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นายวสันต์  ดิษฐสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นางพนิตา  ทุมพงษ์

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวสร้อยสุดา  ดาวแจ้ง

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
พันจ่าเอกปรีชา  ละมัยสานนท์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม
นางพิณ  นพกุลสถิตย์

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายวงศ์ศักดิ์  คงอุดหนุน