Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สำนักงานเขตพระโขนง จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563
เขตพระโขนง ประชุมการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 5 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพระโขนง จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เฉพาะส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยให้คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดส่งข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดให้ตรงตามกำหนด

โดยมีนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตฯ รักษาราชการแทนผอ.เขตพระโขนง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายจรัญยุกต์ เขียวสด ผช.ผอ.เขตพระโขนง คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระโขนง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง