Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

Q&A

ค้นหา :
เด็กที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินฯ ต้องเกิดหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และจะได้รับเงินอุดหนุนฯ จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
สำนักงานเขตพระโขนง ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิ์ในเบื้องต้น และจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขตพระโขนง จากนั้นดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ไปยังกรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ถ้าผู้สูงอายุ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
​- กรณีมอบอำนาจยื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
การยื่นคำร้องขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมาด้วยตนเองหรือไม่
สามารถมีบ้านหรือห้องชุดได้หลายหลัง แต่เจ้าของบ้านหรือห้องชุดนั้นจะได้รับยกเว้นต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นหากมีมูลค่าของที่ดินและบ้านรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท
​2.เป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินจะได้รับยกเว้นภาษี หากมีมูลค่าของบ้านไม่เกิน 10 ล้านบาท
ต้องเสียภาษีแต่เสียในอัตราอยู่อาศัย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.หากเป็นเจ้าของบ้านหรือห้องชุด มีชื่อในทะเบียนบ้านได้รับยกเว้นภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
​2.หากเจ้าของบ้านหรือห้องชุด ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัยเริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
ห้องชุดพิจารณาแยกตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของห้องชุดแต่ละห้อง เมื่อมีหนังสือได้ 2 หลัง แม้จะเปิดทะลุหากันได้ ก็ไม่สามารถรวมพื้นที่เพื่อยกเว้นมูลค่าฐานภาษีได้ ดังนั้นหลังที่สองจะเป็นหลังอื่นทันทีเพื่อต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
ต้องเสียภาษีเหมือนคนไทยทั่วไป โดยได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท เพียงห้องเดียว ส่วนอีกห้องจะถือเป็นหลังอื่น หากใช้เพื่ออยู่อาศัยก็ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตลอดปีที่ผ่านมา จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ตามมูลค่าของฐานภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป และหากไม่ทำประโยชน์อีก จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี
บ้านได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่ที่ดินของบิดามารดาต้องเสียภาษี เมื่อที่ดินใช้เพื่ออยู่อาศัย ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
สำนักงาน ห้องน้ำ และโกดัง เป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ ดังนั้น จึงต้องเสียภาษีในอัตราอื่น ๆ
บ้านของบริษัทที่สร้างเพื่อให้พนักงานหรือคนงานอยู่อาศัยต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
บ้านยังสร้างไม่เสร็จ ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้าง จึงเสียภาษีเฉพาะที่ดินประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
(1) เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(2) เจ้าของอาคารชุด และ
(3) ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีประกอบด้วยทรัพย์สินต่าง ๆ ดังนี้
(1) ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(2) ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(3) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
(4) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการของสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นภาษีตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
(5) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(6) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(7) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(8) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(9) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การที่ประกอบกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(10) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณ ประโยชน์หรือทรัพย์สินของเอกชนที่ได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น
(11) ทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(12) ทรัพย์สินตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
1. ผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน แสดงรายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต (จำนวน 5 ชุด) 2. แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร(แบบ ข.1)หรือแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5) 3. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเท่ากับต้นฉบับทุกหน้า 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเจ้าของที่ดิน พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า 5. หนังสือรับรองพร้อมสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 6. รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกรควบคุม 7. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 ทวิ (แบบ น.4)
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย
3. เช็คที่ผู้ขอใช้เช็คสั่งจ่าย และใช้ชำระโดยตรง
          กรณีของเช็คสั่งจ่ายตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
การรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 หมวด 2 ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
          * เป็นเช็คที่ลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับเช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 30 วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
          * เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้แก่ “กรุงเทพมหานคร” หรือ BANGKOK METROPROLITAN ADMINISTRATION” กับขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” และหรือ “ตามคำสั่ง”
          * ห้ามรับเช็คที่มีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินรายได้กรุงเทพมหานคร
4. บัตรเครดิต (CREDIT) ประเภท VISA และ MASTER ของธนาคารและสถาบันการเงินทุกแห่งอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดชำระต่อรายการ
5. บัตรเอทีเอ็ม (ATM) หรือบัตรวีซ่าเดบิต (VISA DEBIT) ของธนาคารกรุงไทย อัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ
1. สำเนาใบขับขี่สาธารณะที่ไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ  พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือรับรองจากบริษัทนิติบุคคล (กรณีรถผ่อน)
6. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท   (กรณีรถผ่อน)
7. หนังสือยินยอมให้นำรถไปจดเป็นรถสาธารณะ
8. ต้องเป็นผู้ครอบครองถือกรรมสิทธิ์รถ
9. เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
10. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์