Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวกับสำนักงานเขต


กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
กฎหมายหลักทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดี : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการโยธา สำนักการโยธา : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัย : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการเงินการคลัง สำนักการคลัง : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายงบประมาณ สำนักงบประมาณฯ : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันฯ : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักเทศกิจ : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ก. : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการปกครองและทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียน : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานสภากรุงเทพมหานคร : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักพัฒนาสังคม : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการศึกษา สำนักการศึกษา : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการแพทย์ สำนักการแพทย์ : >>> เปิดอ่านที่นี่

กฎหมายการระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ : >>> เปิดอ่านที่นี่