Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

การประเมินฯ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O8 Q&A คลิกที่นี่
O9 Social Network คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O13
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
คลิกที่นี่

การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O14
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)
คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
O17 E-Service คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ คลิกที่นี่