Main Menu
BANGKOK PORTAL


ขั้นตอนการติดต่อขอรับข้อมูลจากกล้อง CCTV ของสำนักงานเขต

ขั้นตอนการติดต่อขอรับข้อมูลจากกล้อง CCTV ของสำนักงานเขต

กรณีขอรับบริการข้อมูลจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งภายในบริเวณอาคารสำนักงานเขตพญาไท ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบแจ้งความ ใบขอคัดสำเนาจาก สน.ท้องที่ 2. เขียนคำร้องที่ฝ่ายปกครอง 3. ฝ่ายปกครองรับเรื่องและเสนอผู้อำนวยการเขตพญาไท/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ พิจารณาสั่งการ 4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเปิดข้อมูลให้ผู้ยื่นคำร้องเข้าดูภาพ 

กรณีขอรับบริการข้อมูลจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพญาไท ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบหมายเลขกล้อง CCTV ที่ต้องการ ดูที่ตัวกล้อง/เสาที่ติดตั้งกล้องนั้นๆ 2. จัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบแจ้งความ , ใบขอคัดสำเนาจาก สน.ท้องที่ และแผ่น DVD 1 แผ่น 3. เขียนคำร้องที่ฝ่ายปกครอง 4. ฝ่ายปกครองรับคำร้อง และ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ กรณีกล้องดังกล่าวเชื่อมต่อแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเปิดข้อมูลให้ผู้ยื่นคำร้องเข้าดูภาพ และสำเนาข้อมูลให้ผู้ยื่นคำร้อง / กรณีกล้องตัวดังกล่าวยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ แจ้งผู้ยื่นคำร้องนำเอกสาร ไปติดต่อที่ศูนย์ดูกล้อง CCTV ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โทร. 0-2225-6972 และ 0-2224-2987