Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
26/05/2015 การยื่นคำร้องขอดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง(กรณีบ้านพักอาศัยและพื้นที่ส่วนบุคคล) ดาวน์โหลด
20/04/2015 อภ9-คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ(แบบ อภ9) ดาวน์โหลด
20/04/2015 อภ8-แบบฟอร์มคำขอโอนการดำเนินกิจการ(แบบ อภ8) ดาวน์โหลด
20/04/2015 อภ4-แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ4) ดาวน์โหลด
20/04/2015 อภ3-แบบฟอร์มคำขอต่ออายุประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ3) ดาวน์โหลด
20/04/2015 อภ1-คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ1) ดาวน์โหลด
20/04/2015 สอ11-คำขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(แบบ สอ11) ดาวน์โหลด
20/04/2015 สอ10-คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่ สะสมอาหาร(แบบ สอ10) ดาวน์โหลด
20/04/2015 สอ5-คำขอต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(แบบ สอ5) ดาวน์โหลด
20/04/2015 สอ1-คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือการรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร(แบบ สอ.1) ดาวน์โหลด
20/04/2015 ต3-คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
20/04/2015 ฆษ1-คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1