Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์ม

ฆษ1-คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  
ต3-คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
สอ1-คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือการรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร(แบบ สอ.1)
 
สอ5-คำขอต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(แบบ สอ5)

 

 
สอ10-คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่ สะสมอาหาร(แบบ สอ10)

 

 
สอ11-คำขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(แบบ สอ11)

 

 
อภ1-คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ1)

 
 

 
อภ3-แบบฟอร์มคำขอต่ออายุประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ3) 
อภ4-แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ4)

 

 
อภ8-แบบฟอร์มคำขอโอนการดำเนินกิจการ(แบบ อภ8)

 


 
อภ9-คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ(แบบ อภ9)