Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์ม

 
 
 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข1)


 
คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.5)
 
คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29(แบบ น4)
 
หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(แบบ ผมร1)
 
หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต
 
หนังสือยินยอมปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 
หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
 
หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา