Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์ม

01. คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม(แบบ สค2)


02. คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม(แบบ สค3)

03.บันทึกคำให้การฐานะและความประพฤติของผู้จะเป็นกรรมการสมาคม(เพื่อทำการตรวจสอบประวัติ)

04. คำขอจดทะเบียนสมาคม(แบบ สค1)

05.  คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ(แบบ มน1)

06. ​แบบรายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิ07. แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพานิชย์

08. คำร้องขออนุญาตการต่างๆ