Main Menu
BANGKOK PORTAL


ยุทธศาสตร์เขต

ยุทธศาสตร์เขต
1. เขตพญาไทมีสภาพแวดล้อมที่ดี และเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เขตพญาไทมีวิถีชีวิตและสังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เขตพญาไทมีเศรษฐกิจที่ดี ส่งเสริมธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว และการบริการ
4. เขตพญาไทมีวิถีชีวิตพอเพียง
5. เขตพญาไทมีการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย
6. เขตพญาไทมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกด้านวัฒนธรรม การศึกษา
7. เขตพญาไทมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม และมีการบริการที่ทันสมัย