Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารแนะนำฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตพญาไท
 
 

 
ประกาศการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตพญาไท
 

 
ประกาศการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลประเภทไขมันในพื้นที่เขตพญาไท


 
อัตราค่าบริการทำความสะอาด


 
อัตราค่าบริการตัดและขุดต้นไม้