Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรม

พญาไทบูรณาการความร่วมมือดูแลชุมชน

พญาไทบูรณาการความร่วมมือดูแลชุมชน

>> วันที่ 14 ก.ย. 2562 นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนอุทัยรัตน์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดตามโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบตะไคร้หอม และทรายอะเบตควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในชุมชน