Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทั่วไปของเขต


บทที่ 2 การขับเคลื่อนสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

การทำให้เขตพญาไทเป็น“เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” นั้นได้มุ่งพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีเลิศ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเป็นมหานครชั้นนำของโลกในระยะยาวควบคู่กันไป

  นอกจากนั้นเขตพญาไทจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและด้านศักยภาพของบุคลากรเพื่อการส่งมอบบริการชั้นเลิศแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนมีความสุขในกรุงเทพมหานครสู่การเป็น “มหานครชั้นนำของโลก ที่ชาวต่างชาติยังคงเห็นว่าเป็นมหานครที่ดีที่สุด น่ามาเยือนและน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
          ดังนั้น เป้าหมายในการพัฒนาเขตพญาไทในปี 2558 จึงเน้นด้านกายภาพและสังคม มุ่งการสร้างความสุขแก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นและรวมพลังของประชาชนโดยการทำให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่พึงพอใจให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ประชาชนมีความสุขและมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและภัยธรรมชาติ ประกอบกับมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการประกอบอาชีพพร้อมรับสถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยเสรีจากการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ บรูไน และพม่า มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน ทั้งนี้การพัฒนากรุงเทพมหานครจะยังคงมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนที่มีความสมดุลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมสันติสุข
 
 วิสัยทัศน์:  เขตพญาไทเป็นเมืองสดใส บริการประทับใจ ประชาชนปลอดภัย เพิ่มรายได้ชุมชน