Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพญาไท

เลขที่ 13 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : phayathai2560@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/phayathainow

แผนที่สำนักงานเขตพญาไทเวลาเปิด-ปิดให้บริการประชาชน
 
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
เปิดบริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
เปิดบริการเฉพาะรับแจ้งการตาย
หมายเหตุ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย เปิดบริการเฉพาะรับการแจ้งตาย

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตพญาไท
โทรศัพท์กลาง 0 2279 4140-3, 0 2279 3055,0 2278 4344  โทรสาร 0 2279 4145
รายชื่อ/ตำแหน่ง โทรศัพท์ภายนอก ภายใน 4 ตัว โทรสาร
 ผู้อำนวยการเขต
 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ
 หน้าห้อง
0 2279 4140-3
6450
6453
0 2279 4145
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1
 นายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ 
 หน้าห้อง
0 2279 4140-3
6451
6454
0 2279 4145
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2
 นางสาวศศิธร เจริญสุข
 หน้าห้อง
0 2279 4140-3
6452
6455
0 2279 4145
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 นางสาวอรอุมา แม้นอินทร์
 งานปกครอง
 งานบริหาร
 งานประชาสัมพันธ์
0 2279 4140-3
6456
6459
6458, 6461
6457, 6460
0 2279 4145
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 นางสาวกานต์พิชชา ศุภมงคลานนท์
 ธุรการ
 งานทะเบียนทั่วไป
 ศูนย์บริการ BSC
0 2279 4140-3
6463
6463
6464
6462
0 2279 7343
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 นายพิเศษ ยิ้มแย้ม
 ธุรการ
0 2279 4140-3

6481
 
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา
 ธุรการ
0 2279 4140-3
6479
6480,6486
0 2278 0676
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 นายทิฆัมพร เดชะคุปต์
 ธุรการ
0 2279 4140-3
6477
6478
6478
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์
 งานโครงการ
 งานอาคาร
0 2279 4140-3
6466
6467
6468
6467
 หัวหน้าฝ่ายรายได้
 นางสาวกฤตติญา กิจคม
 ธุรการ
0 2279 4140-3
6471
6472, 6473
-
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
 จ่าเอกคมกฤช คุ้มมงคล
 ธุรการ
0 2279 4140-3
6483
6484, 6490
6490
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
 นางอามีนะ สิงสาหัส
 ธุรการ
 งานตรวจและควบคุม
0 2279 4140-3
6474
6475
6476
-
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางอรพินท์ แสสนธิ์
 ธุรการ
0 2279 4140-3
6469
6470, 6491
6470
 สัสดีเขต
 พท.สมชาย คล้ายคลึง
0 2279 4140-3
6487

6487
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน
 นางสาวรัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ
0 2278 1542   0 2278 1542
 ศูนย์รับร้องทุกข์
 ห้องประชุม ภาสะพงษ์ (ชั้น 1 ตึก 4)
 ห้องเวรอัคคี
0 2279 4140-3 6460
6496
6494
0 2279 4145